Mediácia

Neviete sa dohodnúť? Nechcete váš spor "ťahať na súd"? Využite možnosť alternatívneho riešenia sporov cez našu službu MEDIÁCIA.

Mediácia je možnosť alternatívneho riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora. Ide o dobrovoľný proces – nikto nie je nútený. Kedykoľvek má každá strana možnosť z vlastnej vôle odstúpiť z mediačného procesu a to aj bez udania dôvodu. Mediácia kladie dôraz na zodpovednosť účastníkov sporu za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich život. Je procesom, ktorý rozvíja ich osobnú vnútornú silu. Mediátorka, ktorá je nestrannou a neutrálnou osobou, vám pomôže vyriešiť váš spor a umožní dospieť k obojstranne výhodnej dohode. Z mediácie by mal odísť každý spokojný.

 

Aké spory je možné riešiť mediáciou?

Občianskoprávne spory
• majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb
• majetkové vzťahy medzi osobami a štátom
• právne vzťahy z duševného vlastníctva
• susedské spory
• environmentálne spory

Rodinnoprávne spory
• rodinné a partnerské spory
• starostlivosť o deti
• rozdelenie spoločného majetku manželov
• generačné problémy v rodinách

Obchodné záväzkové spory
• dodávateľsko-odberateľské vzťahy
• spoluvlastnícke vzťahy
• tvorba dlhodobých zmluvných vzťahov
• zamestnanecké vzťahy

Pracovnoprávne spory
• záväzky vznikajúce voči zamestnancom
• diskriminácia a násilie na pracovisku
• skončenie pracovného pomeru
• porušenie pracovnoprávnych predpisov
• kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Výhody mediácie

 • Rýchlosť a časová úspora
 • Nízke finančné náklady
 • Dobrovoľnosť a ústretovosť
 • Diskrétnosť
 • Zachovanie obchodnej reputácie a dobrej povesti 
 • Menší psychický otras
 • Zachovanie dobrých vzťahov
 • Rovnoprávnosť
 • Čestnosť

Mediácia je postavená na pravdovravnosti, a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie, úprimnejšie a vzájomná komunikácia je na lepšej úrovni.
V prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, no prejavujú ochotu riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom.

Cenník mediačných služieb

Terapeutická mediácia
budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov cez mediáciu
70 eur/stretnutie

Predmediačné stretnutie
45 eur
jednorazový poplatok

Mediačné stretnutie
nemajetkové spory
90 eur
každá začatá hodina
majetkové spory
1% z celkovej hodnoty majetku

Administratívne poplatky
20 eur
za vystavenie dokumentu
(potvrdenie o odmietnutí mediácie, vystavenie odpisu z knihy mediácii, …) 

Podmienky

 • Odmena pre mediátora sa účtuje za každú začatú hodinu mediačného stretnutie.
 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie alebo vykonanie tejto služby.
 • Výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny za vykonanie služieb mediátora sa dohodne písomne medzi mediátorom a účastníkom/účastníkmi mediácie.
 • Odmenu pre mediátora je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Ceny sú vrátane DPH.