Pre pedagógov

libra, ethics, graphic-7472519.jpg

RIEŠENIE MORÁLNYCH DILEM A ANALÝZA PRÍBEHU

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 3 výučbové hodiny
Forma: webinár
Cena: 15 eur 

Hlavný cieľ:
Porozumieť sociálnej oblasti ako edukačnej oblasti detskej skúsenosti (Človek a spoločnosť) so zameraním na aktualizované obsahy ako je rozvoj  tolerancie, chápanie inakosť a pochopenie individuálnych a personálnych odlišností každého dieťaťa  prostredníctvom použitia metódy riešenie morálnej dilemy  a metódy analýza príbehov. 
Pochopiť sociálne kompetencie ako ciele v sociálnej oblasti a najmä spôsobom ich rozvíjania v materskej škole.

Čiastkové ciele:
Porozumieť sociálnej oblasti  so zameraním na ciele v sociálnej oblasti – sociálne kompetencie. Pochopiť v konkrétnych príkladoch, čo je sociálna kompetencia a podmienky jej nadobudnutia a rozvíjania v predprimárnom vyučovaní.
Porozumieť použitiu metódy riešenie morálnej dilemy pri rozvíjaní morálneho uvažovania a kritického myslenia v sociálnej oblasti.
Porozumieť použitiu metódy analýza príbehu pri rozvíjaní sociálnych kompetencií dieťaťa.

Obsah vzdelávania:
Vzdelávacia oblasť predprimárneho vzdelávania – Človek a spoločnosť, sociálna oblasť edukácie.
Ciele edukácie v sociálnej oblasti – sociálne kompetencie. Vysvetlenie sociálnych kompetencií ako cieľov.
Podmienky rozvíjania sociálnych kompetencií v predprimárnom vzdelávaní.
Didaktické použitie metódy riešenie morálnej dilemy a jej význam pri rozvíjaní morálneho uvažovania detí. Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.
Didaktické použitie metódy analýza príbehu  a jej význam pri rozvíjaní sociálnych kompetencií detí. Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.

 Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • spôsobilosť organizovať a riadiť proces výučby
 • spôsobilosť používať inovačné metódy a stratégie
 • spôsobilosť používať efektívne didaktické postupy pri rozvíjaní dieťaťa
 • spôsobilosť efektívne rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • spôsobilosť diagnostikovať sociálnu zložku osobnosti dieťaťa
friendship, friends, children-4273865.jpg

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ GRAMOTNOSTI INOVATÍVNYMI METÓDAMI

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,  vychovávateľ,  pedagogický asistent  
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 10 výučbových hodín
Forma: seminár
Cena: 100 eur (vrátane ľahkého obeda a občerstvenia)

Hlavný cieľ:

Inovovať pedagogické myslenie pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte holistických (celostných) pedagogických a didaktických koncepcií so zameraním na  rozvíjanie komunikácie a myslenia u detí/žiakov.
Zámerom je rozšíriť a prehĺbiť pedagogické poznanie učiteľov a odborných pracovníkov v takej miere, aby boli spôsobilí zmeniť zaužívané postupy v edukácií a vo výučbe v smere podpory kritického myslenia rôznymi metódami a činnosťami.

Čiastkové ciele:
Pochopiť pedagogický koncept kritického myslenie v zmysle postmoderných teórií.
Porozumieť základným princípom efektívneho učenia sa a rozvíjania kritického myslenia v priebehu výučby a edukácie.
Porozumieť vyučovaciemu rámcu EUR a vedieť koncipovať výučbu a edukáciu v princípoch tohto rámca.
Porozumieť využitiu kurikulárnych projektov a projektov na rozvíjanie kritického myslenia.
Pochopiť  a následne vedieť použiť metódy POJMOVÉ MAPOVANIE a DISKUSNÁ SIEŤ a ich možnosti rozvíjania kritického myslenia

Absolvent dokáže:
Zmeniť stratégiu výučby v smere výraznejšieho rozvíjania kritického myslenia u detí, žiakov, študentov.
Zefektívniť proces učenia sa učiacich sa subjektov počas výučby.
Používať Rámec efektívneho učenia sa vo svojej školskej praxi.
používať stratégie na rozvíjanie kritického myslenia vo vlastnej pedagogickej činnosti.
Používať vybrané metódy na rozvíjanie kritického myslenia učiacich sa subjektov.

 Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • kompetencia didakticky pripraviť a organizovať proces výučby a edukácie
 • kompetencia vybrať a vhodne striedať organizačné formy výučby
 • kompetencia vybrať a správne realizovať rôzne metódy a stratégie výučby
friendship, friends, children-4273865.jpg

METÓDY NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA U DETÍ

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy,  vychovávateľ,  pedagogický asistent  
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 10 výučbových hodín
Forma: seminár
Cena: 100 eur (vrátane ľahkého obeda a občerstvenia)

Hlavný cieľ:

Inovovať pedagogické myslenie pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte postmoderných pedagogických a didaktických koncepcií so zameraním na  rozvíjanie kritického myslenia u detí/žiakov/študentov. Zámerom je rozšíriť a prehĺbiť pedagogické poznanie učiteľov a odborných pracovníkov v takej miere, aby boli spôsobilí zmeniť zaužívané postupy v edukácií a vo výučbe v smere podpory kritického myslenia rôznymi metódami a činnosťami.

Čiastkové ciele:
Pochopiť pedagogický koncept kritického myslenia v zmysle postmoderných teórií.
Porozumieť základným princípom efektívneho učenia sa a rozvíjania kritického myslenia v priebehu výučby a edukácie.
Porozumieť využitiu metód PRÁCA V SKUPINE EXPERTOV a VOĽNÉ PÍSANIE pri rozvíjaní kritického myslenia a ich uplatnení vo výučbe.
Porozumieť využitiu diskusie a tvorby argumentov.

Absolvent dokáže:
Zmeniť stratégiu výučby v smere výraznejšieho rozvíjania kritického myslenia u detí, žiakov, študentov.
Zefektívniť proces učenia sa učiacich sa subjektov počas výučby.
Používať stratégie na rozvíjanie kritického myslenia vo vlastnej pedagogickej činnosti a rozvoj dieťaťa.

 Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • kompetencia didakticky pripraviť a organizovať proces výučby a edukácie
 • kompetencia vybrať a vhodne striedať organizačné formy výučby
 • kompetencia vybrať a správne realizovať rôzne metódy a stratégie výučby
 • kompetencia realizovať didaktickú analýzu výučby
child, friend, circle-2758831.jpg

RANNÝ KRUH V TRIEDE

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľ materskej školy
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 2 výučbové hodiny
Forma: webinár
Cena: 15 eur 

Hlavný cieľ:
Pochopiť štruktúru sociálnej oblasti ako edukačnej oblasti detskej skúsenosti (Človek a spoločnosť) a najmä jej aktualizované obsahy zamerané na toleranciu, inakosť a pochopenie individuálnych a personálnych odlišností každého dieťaťa a ich akceptácia počas dennej aktivity – sociálne a morálne diskusie. Porozumieť didaktickému postupu realizácie metódy sociálna a morálna diskusia.

Čiastkové ciele:
Porozumieť menenej role  učiteľa ako  sprievodcu  detí sociálnym svetom ( nie mentorom), partnerom  a prirodzenej autority.
Pochopiť proces individualizácie a personalizácie predprimárneho vzdelávania v konkrétnej didaktickej edukačnej aktivite.
Pochopiť rozvíjanie sebaidentity dieťaťa.
Porozumieť využívaniu metódy sociálnych a morálnych diskusií na rozvoj sociálnej gramotnosti dieťaťa, sociálnych kompetencií dieťaťa a na rozvíjanie morálneho uvažovania.

Obsah vzdelávania:
Vzdelávacia oblasť predprimárneho vzdelávania – Človek a spoločnosť, sociálna oblasť edukácie.
Roly učiteľa pri tvorbe triednej klímy.
Akceptovanie individuality, podpora sebaidentity dieťaťa.
Didaktické použitie metódy sociálnej a morálnej diskusie. Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.

Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • spôsobilosť organizovať a riadiť proces výučby
 • spôsobilosť používať inovačné metódy a stratégie
 • spôsobilosť efektívne rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • spôsobilosť diagnostikovať sociálnu zložku osobnosti dieťať
board, chalk, school-5599231.jpg

ODKAZ, KALENDÁR A POJMOVÉ MAPOVANIE V PRAXI

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľ MŠ
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 3 výučbové hodiny
Forma: webinár
Cena: 15 eur 

Hlavný cieľ:
Cieľom aktualizačného vzdelávania  je  aktualizovať pedagogické myslenie učiteľov v kontexte holistických (celostných) pedagogických a didaktických koncepcií so zameraním na   rozvíjanie komunikácie a myslenia u detí. Najmä pochopiť podmienky rozvíjania komunikačných kompetencií detí prostredníctvom použitia metódy odkazov, tvorby kalendáru a pojmovo-obrázkových máp v predprimárnom vzdelávaní.

Čiastkové ciele:
Pochopiť základy pedagogického  konceptu komunikačnej gramotnosti v zmysle holistických (celostných)  teórií.
Porozumieť  základným podmienkam a princípom  rozvíjania komunikačnej gramotnosti v rámci predprimárneho vzdelávania.
Pochopiť  a následne vedieť použiť metódu tvorby odkazov a tvorby kalendáru v predprimárnej výučbe. Vysvetlenie na príklade dobrej školskej praxe.
Porozumieť didaktickému použitiu metódy pojmovo- obrázkového mapovania v materskej škole pri rozvíjaní komunikačných kompetencií detí.

Obsah vzdelávania:
Vzdelávacia oblasť predprimárneho vzdelávania – Jazyk a komunikácia, komunikačné kompetencie ako ciele v komunikačnej oblasti edukácie.
Podmienky rozvíjania komunikačných kompetencií v predprimárnom vzdelávaní.
Didaktické použitie metódy tvorba odkazov a tvorba kalendáru  a jej význam pri rozvíjaní celostnej komunikácie detí.
Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.
Didaktické použitie metódy pojmovo-obrázkové mapovanie  a jej význam pri rozvíjaní komunikačných kompetencií detí.
Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.

Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • spôsobilosť organizovať a riadiť proces výučby
 • spôsobilosť používať inovačné metódy a stratégie
 • spôsobilosť používať efektívne didaktické postupy pri rozvíjaní dieťaťa
 • spôsobilosť efektívne rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • spôsobilosť diagnostikovať komunikačnú zložku osobnosti dieťaťa

Dozvedieť sa nové či pripomenúť si získané... Dovoľme si rozvíjať sa, hľadať, skúmať, meniť. Pretože vtedy rastieme.

Teoretické poznatky pretavujeme do praxe.  
Vnímame okolie, reagujeme na situácie, ponúkame tipy.

V našom blogu sa dozviete viac.