Všeobecné podmienky - detský letný tábor

Všeobecné podmienky poskytovania komplexnej starostlivosti v letnom detskom dennom tábore:

 1. Prevádzkovateľ zabezpečuje odplatné poskytovanie animačných a ostatných činností v dennom čase od 7:30 do 16:00 hod. počas týždenného trvania letného detského denného tábora v dvoch turnusoch:
  1. turnus:  5. – 8. 8. 2024
  2. turnus: 12. – 16. 8. 2024

  Miestom konania detského letného tábora: areál ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava

 2. Zákonný zástupca sa zaväzuje priniesť dieťa osobne na miesto konania detského letného denného tábora v čase od 7:30 do 8:30 hod. Neskorší príchod dieťaťa v konkrétny deň je potrebné dohodnúť s prevádzkovateľom tábora. Neohlásený neskorý príchod dieťaťa môže spôsobiť neúčasť dieťaťa na konkrétnom dennom programe tábora, bez finančnej alebo inej náhrady za takúto neúčasť dieťaťa v daný deň tábora.
  Zákonný zástupca dieťaťa sa zaväzuje osobne vyzdvihnúť dieťa z tábora denne od 15:00 do 16:00 hod. na mieste určenia detského letného denného tábora. Pokiaľ má dieťa priestor tábora opustiť samostatne, zákonný zástupca dieťaťa musí uvedené písomne vyhlásiť a podpísané písomné vyhlásenie odovzdať osobne prevádzkovateľovi tábora včas a vopred, najneskôr pri nástupe dieťaťa do tábora v daný konkrétny deň, kedy má dieťa tábor opustiť samostatne. V prípade, ak má dieťa opúšťať tábor samostatne každý deň, je možné toto písomné a podpísané vyhlásenie odovzdať prevádzkovateľovi osobne v prvý deň konania letného denného týždenného tábora.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje realizovať obsahový program tábora. Taktiež rozvíjať u každého dieťaťa osobnú zodpovednosť, samostatnosť, sociálne a komunikačné kompetencie v súlade s potenciálom a úrovňou vývinu dieťaťa.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečovať dieťaťu pobyt na čerstvom vzduchu adekvátne podľa počasia a predpovede počasia, a poskytovať dieťaťu rôznorodé aktivity, ktoré budú súčasťou programu.
 5. Prevádzkovateľ v rámci celodennej starostlivosti sa zaväzuje zabezpečiť dieťaťu celodennú stravu v rozsahu desiata – obed – olovrant, v podobe teplých varených obedov, desiaty a občerstvenia (ovocie, zelenina, malé občerstvenie) a pitný režim (voda, minerálka).
 6. Zákonný zástupca dieťaťa sa zaväzuje, že on ani dieťa nebude do priestorov prevádzkovateľa vnášať z hygienických dôvodov žiadne potraviny a nápoje. Porušenie uvedeného záväzku zo strany zákonného zástupcu dieťaťa alebo dieťaťa môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z tábora z daného dňa alebo aj z celej dĺžky tábora, a to bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady za takúto neúčasť dieťaťa na tábore zo strany prevádzkovateľa.
 7. Zákonný zástupca dieťaťa sa zaväzuje zabezpečiť pre svoje dieťa obuv na prezutie do telocvične, športový odev, náhradný odev a oblečenie podľa počasia. Porušenie uvedeného záväzku zo strany zákonného zástupcu dieťaťa alebo dieťaťa môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z tábora z daného dňa alebo aj z celej dĺžky tábora, a to bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady za takúto neúčasť dieťaťa na tábore zo strany prevádzkovateľa.
 8. Zákonný zástupca je povinný v deň nástupu dieťaťa do detského letného denného tábora odovzdať prevádzkovateľovi fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa a poskytovať prevádzkovateľovi o svojom dieťati úplné objektívne informácie, najmä čo sa týka informácií o zdravotnom stave dieťaťa, alergií dieťaťa, a podobne. Pokiaľ rodič nejakú informáciu zamlčí alebo nepravdivo informuje, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu    vzniknutú dieťaťu ním spôsobenú, či ostatným deťom. Zodpovednosť za škodu a ujmu znáša zákonný zástupca dieťaťa, ktorý neposkytol úplné objektívne informácie o zdravotnom stave dieťaťa. Zamlčanie alebo uvedenie nepravdivých informácií sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok a môže mať za následok okamžité vylúčenie dieťaťa z pobytu v dennom letnom tábore, a to bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady za takúto neúčasť dieťaťa na tábore zo strany prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ má povinnosť, ak sa u dieťaťa v priebehu dňa prejavia príznaky ochorenia, upovedomiť zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne podľa stavu dieťaťa vyzvať zákonného zástupcu dieťaťa, aby dieťa prevzal do svojej starostlivosti. Zákonný zástupca je povinný na vyzvanie personálu prevádzkovateľa okamžite prevziať dieťa do svojej starostlivosti.
 10. Zákonný zástupca dieťaťa si objedná služby elektronicky cez prihlášku na https://forms.gle/ABuSgRGnVZDA8d4S7.
  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný za poskytovanú starostlivosť o dieťa v letnom dennom tábore, ktorú si objednal, uhradiť poplatok vo výške 169,00 €. Prevádzkovateľ poskytuje súrodeneckú zľavu vo výške 20 € na súrodenca. Zákonný zástupca uvedie túto skutočnosť v elektronickej prihláške.
  Uvedenú platbu za objednanú starostlivosť o dieťa sa uhrádza bankovým prevodom na číslo účtu prevádzkovateľa najneskôr do 10. dní od zaslania e-mailu prevádzkovateľa o registrácii prihlášky dieťaťa spolu s platobnými údajmi. Neskoré alebo neúplné uhradenie poplatku za tábor má za následok neúčasť dieťaťa na tábore v plnom rozsahu, a to bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady za takúto neúčasť dieťaťa na tábore zo strany prevádzkovateľa.

  Platobné údaje:
  Číslo účtu: SK4383300000002501781609
  Suma: 169 eur
  Variabilný symbol pre 1. turnus 5. – 8. 8. 2024: 3224
  Variabilný symbol pre 2. turnus 12. – 16. 8. 2024: 3324
  Do poznámky uveďte Meno a priezvisko dieťaťa.

 11. Potvrdením o platbe bude faktúra, ktorá bude zaslaná elektronicky na mailovú adresu objednávateľa.
 12. Ak sa zákonný zástupca rozhodne zrušiť pobyt jeho dieťaťa v letnom týždennom dennom tábore je povinný uhradiť prevádzkovateľovi nasledovné storno poplatky:
  * 15 – 2 dni pred začatím týždenného turnusu:  60% z celkového poplatku
  * 24 hod. pred začatím týždenného turnusu: 100% z celkového poplatku
 13. Ak dieťa nastúpi do letného denného tábora a zákonný zástupca zruší jeho pobyt, stráca sa nárok na vrátenie poplatku za tábor. Pokiaľ dieťa v priebehu trvania tábora ochorie, prípadne sa mu stane úraz, zákonnému zástupcovi dieťaťa bude ponúknutý iný termín tábora, ak to bude objektívne možné (príslušný počet dní, kedy dieťa pre chorobu chýbalo), avšak nárok na vrátenie poplatku za tábor nevzniká.
 14. Prevádzkovateľ má právo zrušiť letný týždenný denný tábor a túto skutočnosť je povinný oznámiť zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr 3  dni pred začatím tábora. Prevádzkovateľ má právo zrušiť tábor z nasledujúcich dôvodov:
  * z dôvodu prekážok brániacim prevádzkovateľovi poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu
  * z dôvodu neobsadenia týždenného turnusu tábora dostatočným počtom detí
  * z dôvodu vis major – karanténa, výnimočný stav, politické udalosti, extrémne prírodné javy a katastrofy
 15. V prípade zrušenia tábora prevádzkovateľom, zákonnému zástupcovi bude vrátený celkový zaplatený poplatok za tábor.
 16. Prevádzkovateľ má právo vylúčiť dieťa z pobytu v detskom letnom týždennom dennom tábore pokiaľ dieťa porušilo dohodnuté pravidlá tábora, s ktorými je prvý deň pobytu v tábore oboznámené, a to bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady za takúto neúčasť dieťaťa na tábore zo strany prevádzkovateľa.
 17. Zákonný zástupca je povinný pokiaľ dieťa spôsobí akúkoľvek materiálnu škodu, alebo inú ujmu (na majetku a na zdraví) uhradiť tieto materiálne škody a uhradiť všetky škody, ktoré jeho dieťa spôsobí.
 18.  Zákonný zástupca v zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje týmto organizátorovi súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré zákonný zástupca poskytol organizátorovi tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tomto dokumente.
  Osobné údaje poskytol zákonný zástupca organizátorovi na účely ich spracovania a evidovania v informačných systémoch organizátora, súhlasí s ich použitím na tieto účely, ako aj na sprístupnenie tretím osobám pre účely vymáhania pohľadávok voči nemu. Pokiaľ zákonný zástupca oznámil prevádzkovateľovi osobné údaje iných osôb, vyhlasuje, že na takéto konanie disponuje príslušnými súhlasmi alebo disponuje oprávneniami týkajúcimi sa týchto osôb a je oprávnený v ich mene takto konať.

  Organizátor a prevádzkovateľ letného týždenného denného tábora (dodávateľ služby):
  VELEA BETA, s.r.o., Vážska 5, 821 07 Bratislava, IČO: 52370020, DIČ: 2121052571
  Kontakt: PaedDr. Slavomíra Černáková, 0903 400 316; zazitabor@gmail.com

  Všeobecné podmienky sú platné od 1. apríla 2024.
  Úprava všeobecných podmienok dňa 24.6.2024 – zrušenie 3. turnusu z dôvodu prekážok brániacim prevádzkovateľovi poskytnúť dohodnuté služby.