Všetko o našich stretnutiach

Ako prebieha prvé stretnutie so psychologičkou?

Prvé stretnutie je zoznamovacie pre obe strany. Na prvom stretnutí sa zameriavame na nadobudnutie dôvery, bezpečia, vyladenia sa podmienok a očakávaní oboch strán. Po niekoľkých sedeniach (je to individuálne) sa môžeme dostať do väčšej hĺbky a otvárajú sa náročnejšie témy. 

 

Čo zvykne byť témou prvého stretnutia?

Vaše aktuálne ťažkosti, problém, zákazka, s čím na stretnutie prichádzate, očakávania od terapie (čo by ste terapiou chceli dosiahnuť, získať), vaše predošlé skúsenosti s terapeutickou prácou (návštevou psychológa, psychiatra) a prácou na sebe (iné rozvíjajúce prístupy ako koučing atď.).
Oboznamujeme vás so získaným vzdelaním, postupmi ako pracujeme.
Určíme si cieľ našich sedení a zostavíme si kontrakt (vzájomnú dohodu). 
Cieľ sedení sa môže meniť podľa potreby a času.
Vylaďujeme si technické záležitosti ako počet sedení, frekvenciu, spôsob dohadovania si stretnutí a platby.

Pri poradenstve dodržujeme tieto základné pravidlá:

VZŤAH

Terapeutický vzťah je obmedzený na terapeutickú miestnosť/online stretnutie. Mimo sedení nedochádza k stretávaniu sa. Vzťah ostáva čisto pracovný, neutrálny, nenapĺňa priateľskú, partnerskú či sexuálnu podobu.

OTVORENOSŤ, ÚPRIMNOSŤ A ZDIEĽANIE

Klient je informovaný o tom, že sa prechodne môže jeho stav zhoršiť, čo úzko súvisí s otváraním emočne náročných tém a potreby na ich spracovanie. Klient by mal zároveň buď priamo na sedení alebo medzi sedeniami komunikovať zhoršenie stavu, momentálne prežívanie, aktuálne prežívanie, aby tomu mohla psychologička lepšie porozumieť a zvoliť vhodný postup. V prípade samovražedných myšlienok je to o to silnejšie. 

BEZPEČIE

Terapeutické sedenia je bezpečným, dôverným priestorom, ktorý slúži na zdieľanie prežívania, potrieb a myšlienok klienta, bez obáv z odsúdenia, kritiky či skompromitovania zdieľaných informácii. Terapeutické sedenie neslúži na zdieľanie informácii o terapeutovi okrem tých pracovných a súvisiacich priamo  s procesom. 

ZAPISOVANIE

Psychologička má možnosť využiť zapisovanie si poznámok počas stretnutia, so súhlasom klienta, poznámky slúžia na lepšie zachovanie kontinuity stretnutí. 

NAHRÁVANIE

V prípade potreby má psychologička možnosť urobiť audio-vizuálny záznam zo stretnutia, robí sa tak len po dohode s klientom a vyslovene na vzdelávacie účely v rámci supervízie/intervízie či vzdelávania psychologičky.

PRAVIDLO STOP

V prípade ak klient počas stretnutia pociťuje zahltenie má možnosť

využiť pravidlo stop na prerušenie, zastavanie. Spolu so psychologičkou následne spracovávajú čo k tomu vedie a ako by to mohlo byť pre terapeutický proces užitočné.

MLČANLIVOSŤ

Psychologička je viazaná dohodou o mlčanlivosti. Výnimkou z dohody je podozrenie na páchanie trestnej činnosti, ublíženia na zdraví či zhoršenie stavu klienta, ktorý by mohol viesť k ublíženiu seba alebo okolia. V takýchto prípadoch má psychologička oznamovaciu povinnosť. Pri etických dilemách a potrebe presunutia klienta ku kolegovi, sa tak robí s dôrazom na citlivosť a oboznámenie o dôvodoch terapeuta, ktoré k tomu vedú. Opäť je možnosť využiť ukončovacie stretnutie. 

PRAVIDLO UKONČOVACIEHO STRETNUTIA

V prípade, ak sa klient rozhodne ukončiť/prerušiť sedenia, tak je potrebné to psychologičke oznámiť (písomne alebo ústne),  ideálne zachovať jedno ukončovacie stretnutie, kde sa témy môžu uzavrieť.


hands, puzzle pieces, connect-20333.jpg

Ako pracujeme a čo vás čaká?

Osloviť nás môžete e-mailom, telefonicky, správou cez Instagram alebo Messenger.
Aby sme vám mohli odporučiť odborníčku, je pre nás dôležité vedieť, čo vás trápi, s akým problémom prichádzate.
Ak to nedokážete definovať, ponúkame vám úvodné stretnutie, kde budeme hľadať tému, ktorá u vás najviac rezonuje.
Pošleme vám e-mail s dôležitými informáciami a po vašom odsúhlasení našich podmienok vás do 4 pracovných dní bude kontaktovať naša odborníčka, s ktorou si dohodnete termín stretnutia.

Vnímajte ako na vás konzultantka pôsobí, ako sa cítite.
Pokiaľ vás niečo vyrušuje alebo sa necítite dobre, otvorte túto tému na najbližšom stretnutí.

Podmienky našej spolupráce

Platba
Stretnutie sa uskutoční až po pripísaní dohodnutej platby na účet poskytovateľa.
Úhradu môžete vykonať na číslo účtu SK4383300000002501781609.
Do poznámky uveďte meno a priezvisko klienta.

Časový rámec
Dodržiavame časový rámec individuálneho stretnutia (do 60 minút). V prípade párového stretnutia do 70 minút a koučingu do 90 minút.

Presun/zrušenie termínu
Platí pre obe strany, stretnutie sa dá preložiť/zrušiť 24 hodín, vo výnimočných dôvodoch najneskôr 4 hodiny pred plánovaným stretnutím v daný deň. Obe strany musia byť o tom informované a hľadá sa náhradné stretnutie. V opačnom prípade je stretnutie brané ako realizované.

Formy konzultácie
Konzultácie prebiehajú online alebo osobne podľa individuálnej dohody s konzultantkou.