Individuálny rozvoj

libra, ethics, graphic-7472519.jpg

RIEŠENIE MORÁLNYCH DILEM A ANALÝZA PRÍBEHU

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľky a učitelia MŠ
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 3 výučbové hodiny
Forma: webinár
Cena: 15 eur 

Hlavný cieľ:
Porozumieť sociálnej oblasti ako edukačnej oblasti detskej skúsenosti (Človek a spoločnosť) so zameraním na aktualizované obsahy ako je rozvoj  tolerancie, chápanie inakosť a pochopenie individuálnych a personálnych odlišností každého dieťaťa  prostredníctvom použitia metódy riešenie morálnej dilemy  a metódy analýza príbehov. 
Pochopiť sociálne kompetencie ako ciele v sociálnej oblasti a najmä spôsobom ich rozvíjania v materskej škole.

 

Čiastkové ciele:
Porozumieť sociálnej oblasti  so zameraním na ciele v sociálnej oblasti – sociálne kompetencie. Pochopiť v konkrétnych príkladoch, čo je sociálna kompetencia a podmienky jej nadobudnutia a rozvíjania v predprimárnom vyučovaní.
Porozumieť použitiu metódy riešenie morálnej dilemy pri rozvíjaní morálneho uvažovania a kritického myslenia v sociálnej oblasti.
Porozumieť použitiu metódy analýza príbehu pri rozvíjaní sociálnych kompetencií dieťaťa.

 

Obsah vzdelávania:
Vzdelávacia oblasť predprimárneho vzdelávania – Človek a spoločnosť, sociálna oblasť edukácie.
Ciele edukácie v sociálnej oblasti – sociálne kompetencie. Vysvetlenie sociálnych kompetencií ako cieľov.
Podmienky rozvíjania sociálnych kompetencií v predprimárnom vzdelávaní.
Didaktické použitie metódy riešenie morálnej dilemy a jej význam pri rozvíjaní morálneho uvažovania detí. Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.
Didaktické použitie metódy analýza príbehu  a jej význam pri rozvíjaní sociálnych kompetencií detí. Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.

 

 Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • spôsobilosť organizovať a riadiť proces výučby
 • spôsobilosť používať inovačné metódy a stratégie
 • spôsobilosť používať efektívne didaktické postupy pri rozvíjaní dieťaťa
 • spôsobilosť efektívne rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • spôsobilosť diagnostikovať sociálnu zložku osobnosti dieťaťa
friendship, friends, children-4273865.jpg

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ GRAMOTNOSTI INOVATÍVNYMI METÓDAMI

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 10 výučbových hodín
Forma: seminár
Cena: 100 eur (vrátane ľahkého obeda a občerstvenia)

Hlavný cieľ:

Inovovať pedagogické myslenie pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte holistických (celostných) pedagogických a didaktických koncepcií so zameraním na  rozvíjanie komunikácie a myslenia u detí/žiakov.
Zámerom je rozšíriť a prehĺbiť pedagogické poznanie učiteľov a odborných pracovníkov v takej miere, aby boli spôsobilí zmeniť zaužívané postupy v edukácií a vo výučbe v smere podpory kritického myslenia rôznymi metódami a činnosťami.

Čiastkové ciele:
Pochopiť pedagogický koncept kritického myslenie v zmysle postmoderných teórií.
Porozumieť základným princípom efektívneho učenia sa a rozvíjania kritického myslenia v priebehu výučby a edukácie.
Porozumieť vyučovaciemu rámcu EUR a vedieť koncipovať výučbu a edukáciu v princípoch tohto rámca.
Porozumieť využitiu kurikulárnych projektov a projektov na rozvíjanie kritického myslenia.
Pochopiť  a následne vedieť použiť metódy POJMOVÉ MAPOVANIE a DISKUSNÁ SIEŤ a ich možnosti rozvíjania kritického myslenia

Absolvent dokáže:
Zmeniť stratégiu výučby v smere výraznejšieho rozvíjania kritického myslenia u detí, žiakov, študentov.
Zefektívniť proces učenia sa učiacich sa subjektov počas výučby.
Používať Rámec efektívneho učenia sa vo svojej školskej praxi.
používať stratégie na rozvíjanie kritického myslenia vo vlastnej pedagogickej činnosti.
Používať vybrané metódy na rozvíjanie kritického myslenia učiacich sa subjektov.

 Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • kompetencia didakticky pripraviť a organizovať proces výučby a edukácie
 • kompetencia vybrať a vhodne striedať organizačné formy výučby
 • kompetencia vybrať a správne realizovať rôzne metódy a stratégie výučby
friendship, friends, children-4273865.jpg

METÓDY NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA U DETÍ

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 10 výučbových hodín
Forma: seminár
Cena: 100 eur (vrátane ľahkého obeda a občerstvenia)

Hlavný cieľ:

Inovovať pedagogické myslenie pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte postmoderných pedagogických a didaktických koncepcií so zameraním na  rozvíjanie kritického myslenia u detí/žiakov/študentov. Zámerom je rozšíriť a prehĺbiť pedagogické poznanie učiteľov a odborných pracovníkov v takej miere, aby boli spôsobilí zmeniť zaužívané postupy v edukácií a vo výučbe v smere podpory kritického myslenia rôznymi metódami a činnosťami.

Čiastkové ciele:
Pochopiť pedagogický koncept kritického myslenia v zmysle postmoderných teórií.
Porozumieť základným princípom efektívneho učenia sa a rozvíjania kritického myslenia v priebehu výučby a edukácie.
Porozumieť využitiu metód PRÁCA V SKUPINE EXPERTOV a VOĽNÉ PÍSANIE pri rozvíjaní kritického myslenia a ich uplatnení vo výučbe.
Porozumieť využitiu diskusie a tvorby argumentov.

Absolvent dokáže:
Zmeniť stratégiu výučby v smere výraznejšieho rozvíjania kritického myslenia u detí, žiakov, študentov.
Zefektívniť proces učenia sa učiacich sa subjektov počas výučby.
Používať stratégie na rozvíjanie kritického myslenia vo vlastnej pedagogickej činnosti a rozvoj dieťaťa.

 Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • kompetencia didakticky pripraviť a organizovať proces výučby a edukácie
 • kompetencia vybrať a vhodne striedať organizačné formy výučby
 • kompetencia vybrať a správne realizovať rôzne metódy a stratégie výučby
 • kompetencia realizovať didaktickú analýzu výučby
child, friend, circle-2758831.jpg

RANNÝ KRUH V TRIEDE

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľky a učitelia MŠ
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 2 výučbové hodiny
Forma: webinár
Cena: 13 eur 

Hlavný cieľ:
Pochopiť štruktúru sociálnej oblasti ako edukačnej oblasti detskej skúsenosti (Človek a spoločnosť) a najmä jej aktualizované obsahy zamerané na toleranciu, inakosť a pochopenie individuálnych a personálnych odlišností každého dieťaťa a ich akceptácia počas dennej aktivity – sociálne a morálne diskusie. Porozumieť didaktickému postupu realizácie metódy sociálna a morálna diskusia.

Čiastkové ciele:
Porozumieť menenej role  učiteľa ako  sprievodcu  detí sociálnym svetom ( nie mentorom), partnerom  a prirodzenej autority.
Pochopiť proces individualizácie a personalizácie predprimárneho vzdelávania v konkrétnej didaktickej edukačnej aktivite.
Pochopiť rozvíjanie sebaidentity dieťaťa.
Porozumieť využívaniu metódy sociálnych a morálnych diskusií na rozvoj sociálnej gramotnosti dieťaťa, sociálnych kompetencií dieťaťa a na rozvíjanie morálneho uvažovania.

Obsah vzdelávania:
Vzdelávacia oblasť predprimárneho vzdelávania – Človek a spoločnosť, sociálna oblasť edukácie.
Roly učiteľa pri tvorbe triednej klímy.
Akceptovanie individuality, podpora sebaidentity dieťaťa.
Didaktické použitie metódy sociálnej a morálnej diskusie. Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.

Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • spôsobilosť organizovať a riadiť proces výučby
 • spôsobilosť používať inovačné metódy a stratégie
 • spôsobilosť efektívne rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • spôsobilosť diagnostikovať sociálnu zložku osobnosti dieťaťa
board, chalk, school-5599231.jpg

ODKAZ, KALENDÁR A POJMOVÉ MAPOVANIE V PRAXI

Odborná garantka a lektorka: PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.
Cieľová skupina: učiteľky a učitelia MŠ
Druh vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 3 výučbové hodiny
Forma: webinár
Cena: 15 eur 

Hlavný cieľ:
Cieľom aktualizačného vzdelávania  je  aktualizovať pedagogické myslenie učiteľov v kontexte holistických (celostných) pedagogických a didaktických koncepcií so zameraním na   rozvíjanie komunikácie a myslenia u detí. Najmä pochopiť podmienky rozvíjania komunikačných kompetencií detí prostredníctvom použitia metódy odkazov, tvorby kalendáru a pojmovo-obrázkových máp v predprimárnom vzdelávaní.

Čiastkové ciele:
Pochopiť základy pedagogického  konceptu komunikačnej gramotnosti v zmysle holistických (celostných)  teórií.
Porozumieť  základným podmienkam a princípom  rozvíjania komunikačnej gramotnosti v rámci predprimárneho vzdelávania.
Pochopiť  a následne vedieť použiť metódu tvorby odkazov a tvorby kalendáru v predprimárnej výučbe. Vysvetlenie na príklade dobrej školskej praxe.
Porozumieť didaktickému použitiu metódy pojmovo- obrázkového mapovania v materskej škole pri rozvíjaní komunikačných kompetencií detí.

Obsah vzdelávania:
Vzdelávacia oblasť predprimárneho vzdelávania – Jazyk a komunikácia, komunikačné kompetencie ako ciele v komunikačnej oblasti edukácie.
Podmienky rozvíjania komunikačných kompetencií v predprimárnom vzdelávaní.
Didaktické použitie metódy tvorba odkazov a tvorba kalendáru  a jej význam pri rozvíjaní celostnej komunikácie detí.
Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.
Didaktické použitie metódy pojmovo-obrázkové mapovanie  a jej význam pri rozvíjaní komunikačných kompetencií detí.
Analýza konkrétnych postupov  s uvedením príkladov z praxe.

Rozvíjané profesijné kompetencie:

 • spôsobilosť organizovať a riadiť proces výučby
 • spôsobilosť používať inovačné metódy a stratégie
 • spôsobilosť používať efektívne didaktické postupy pri rozvíjaní dieťaťa
 • spôsobilosť efektívne rozvíjať osobnosť dieťaťa
 • spôsobilosť diagnostikovať komunikačnú zložku osobnosti dieťaťa
tin can, speak, talk-238488.jpg

KOMUNIKUJTE ZDRAVO

Máte pocit, že vám ostatní nerozumejú? Vysvetľujete, nechávate priestor alebo ste ticho a stále sa vás ostatní nechápu?

Poďte s nami hľadať odpovede a najmä riešenia spoločne. Zameriame sa na:
* Aspekty efektívnej komunikácie
* Sebareguláciu
* Prístup nenásilnej komunikácie

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Maximálny počet účastníkov: 10


Za Duše naše vás inšpiruje, motivuje a naštartuje:
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka

Cieľová skupina: všetci vo veku od 16 rokov
Forma: webinár
Trvanie: 90 min.
Cena: 20 eur
Termín:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: online cez ZOOM

man, woman, dispute-7817600.jpg

TECHNIKY MEDIÁCIE PRI RIEŠENÍ KONFLIKTOV

Seminár je zameraný na využívanie mediácie v bežnom živote. Pri práci s dospelými alebo s deťmi častokrát prichádzajú situácie, pri ktorých sa dostávame do pozície “sudcu alebo rozhodcu”. Skúsime túto rolu zmeniť na mediátora, teda človeka, ktorý pomáha riešiť vzniknutý konflikt takým spôsobom, že výsledkom je výhra oboch strán.

Budeme sa venovať týmto témam:
* Čo je to mediácia.
* Prečo využívať práve mediáciu.
* Teória konfliktov – odrazový mostík pre nás.
* Ako správne klásť otázky – častá téma, ale robíme to správne?
* Nácvik niekoľkých techník mediácie.

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Maximálny počet účastníkov: 12


Za Duše naše sa s vami stretnú:
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka
Jana Janković Bevilaqua, poradenská psychologička

Forma: celodenný seminár
Trvanie: 9,00 – 15,00
Cena: 100 eur (vrátane ľahkého obeda a občerstvenia – káva, voda, čaj, zákusok)
Termín:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: skupinové osobné stretnutie

woman, stairs, career-6583630.jpg

POSILNI SVOJE SEBAVEDOMIE

Máte naštudované, čo je to asertivita, ale neviete ju použiť v živote? Spochybňujete svoje rozhodnutia? Neviete byť tu a teraz a stále sa utiekate do minulosti? Podceňujete svoje konanie? 
Poďme s tým spolu niečo urobiť! 
* Zistíme, prečo si utláčame sebavedomie – a čo nám v tom “pomáha”.
* Znovu objavíme to, čo máme v sebe a prečo to bežne nevnímam.
* Preberieme si vnútorného kritika – pozitíva aj negatíva.
* Nazrieme do seba, nájdeme svoje vnútorné zdroje.
* Vyskúšame si techniky, ktoré nám pomôžu v ťažkých chvíľach.

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Maximálny počet účastníkov: 10


Za Duše naše vás budú sprevádzať 
Jana Janković Bevilaqua, poradenská psychologička a Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka

Cieľová skupina: všetci vo veku od 16 rokov
Forma: celodenný seminár
Trvanie: 9,00 – 15,00
Cena: 100 eur (vrátane ľahkého obeda a občerstvenia – káva, voda, čaj, zákusok)
Termín:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: skupinové osobné stretnutie

person, woman, together-3382248.jpg

NASTAVÍM SI HRANICE

“Neviem povedať nie.” 
“Splním všetko, čo druhým vidím na očiach. A oni si to nevážia. A už vôbec sa mi to nedostáva naspäť.”
“Vyhováram sa, niekedy zaklamem, len aby som nemusel.”
“Cítim sa unavene.”
Je možné, že nemáte definované, kde sú vaše hranice, kde je miesto, kam už nechcete ísť. 

Skúsime spolu hranice postaviť tak, že sa vám bude žiť ľahšie. Cieľom bude zistiť a prijať:
* Čo sú moje hranice? 
* Ako vyzerá prekročenie mojich hraníc?
* Rešpekt k mojim hraniciam.
* Toto sú moje hranice. 

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Maximálny počet účastníkov: 10


Za Duše naše vás inšpiruje a “ohraničí”:
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka

Cieľová skupina: všetci vo veku od 16 rokov
Forma: webinár
Trvanie: 90 min.
Cena: 20 eur
TERMÍN:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: online cez ZOOM

couple, hands, holding hands-1845334.jpg

AKO SI NÁJSŤ PARTNERA / PARTNERKU?

Niekoľko vzťahov za vami a žiadny nedopadol podľa predstáv? Dlhodobo sa vám nedarí nájsť partnera/partnerku?
Náš workshop je práve pre vás!

Pomôžeme vám hľadať odpovede na otázky:
* Prečo sa mi nedarí nikoho nájsť?
*Ako si samotu užiť a ako z nej von?
*Ako sa necítiť zle, ak niečo nevyjde?
*Čo je potrebné urobiť, aby sa koleso začalo točiť tak, ako chcem ja?

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Môžete sa aktívne zúčastňovať pod vlastným menom alebo len anonymne počúvať.
Maximálny počet účastníkov: 10

Ženská a mužská skupina – v prípadne záujmu

Za Duše naše vás inšpirujú a naštartujú:
Andrea Rovňáková, certifikovaná koučka a mentorka
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka

Cieľová skupina: všetci vo veku od 16 rokov
Forma: webinár
Trvanie: 120 min.
Cena: 25 eur
TERMÍN:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: online cez ZOOM

depression, stress, anxiety-5403421.jpg

ZVLÁDANIE STRESUJÚCICH SITUÁCIÍ

Ste v situácii, z ktorej nevie ako von? Máte pocit, že treba zmeniť ľudí a prostredie okolo vás? Neviete ako s touto záťažou pracovať? Cesta von existuje, možné iba stačí zmeniť uhol pohľadu.

Na workshope objavíte:
* Nové pohľady na budovanie emocionálnej odolnosti.
*Posilnenie svojej schopnosti využívať vhodné nástroje a prístupy v záťažovej situácii.
*Tipy ako sa postarať o seba, aby ste dosahovali spokojnosť a vyrovnanosť v živote.

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.

Lektorky: Dáša Spillerová, psychologička, koučka a lektorka
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka

Cieľová skupina: všetci vo veku od 16 rokov
Forma: webinár
Cena: 30 eur
TERMÍN:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: online cez ZOOM

Dozvedieť sa nové či pripomenúť si získané... Dovoľme si rozvíjať sa, hľadať, skúmať, meniť. Pretože vtedy rastieme.

Teoretické poznatky pretavujeme do praxe.  
Vnímame okolie, reagujeme na situácie, ponúkame tipy.

V našom blogu sa dozviete viac.